ALGEMENE VOORWAARDEN – Be happy coaching

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Be Happy coaching en hebben betrekking op alle werkzaamheden, zijnde coaching, workshops en trainingen.

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Coach: Sandra van Harten (Be happy coaching ), gevestigd te Lelystad. Staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 68159889 en is officieel erkend als kinder- jeugdcoach, handelend als zelfstandig gevestigd coach.
1.2 Coachee: de persoon die door Be happy coaching wordt begeleid en/of advies aan gegeven wordt.
1.3 Overeenkomst: elke afspraak tussen coach en Coachee tot het verlenen van diensten ten behoeve van Coachee.
1.4 Coachtraject: Elke vorm van begeleiding, ondersteuning en coaching gedurende een vooraf overeengekomen periode.

2. Algemeen

Be happy coaching geeft online, telefonisch, wandelend of in de praktijk advies aan Coachee. De locatie voor een ontmoeting wordt door Be happy coaching bepaald. In overleg kan, in verband met een lange reistijd van Coachee, een centraal gelegen locatie worden overeengekomen.

3. Aanvang van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst is het aangaan van een vooraf besproken coachtraject. Een verzoek tot contact wordt in behandeling genomen na aanmelding via de website, per mail en/of telefonisch verzoek.
3.2 Voorafgaand aan een coachtraject vindt er een telefonische kennismakingsgesprek plaats. Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt alle relevante informatie gegeven die van belang is voor Coachee: inhoud van het coachtraject, duur van het coachtraject en prijs van het coachtraject.
3.3 Coachee ontvangt na het kennismakingsgesprek per mail de gemaakte afspraken en de algemene voorwaarden.
3.4 Het coachtraject gaat van start zodra de gemaakte afspraken per mail akkoord zijn bevonden door Coachee. Hiermee verklaart Coachee tevens dat hij of zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Be happy coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij hanteert zij de volgende 4 kernwaarden als uitgangspunt:
    1. Respect
– Zij benadert en behandeld ieder mens als gelijkwaardig.
– Zij laat Coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan
te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden prioriteiten en levensovertuiging.
– Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van Coachee.
– Zij gaat gedurende een coachtraject geen seksuele of andere intieme relatie aan met Coachee.

2. Integriteit

– Zij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk en brengt Coachee nooit in verlegenheid.
– Zij is eerlijk en oprecht.
– Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over Coachee en gegevens worden nooit zonder toestemming van Coachee aan derden verstrekt.

3. Verantwoordelijkheid

– Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat zij geen van beide overschrijdt.
– Zij werkt waar nodig samen met andere professionals, bijvoorbeeld een arts, specialist of therapeut.

4. Professionaliteit

– Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal     te kunnen blijven functioneren.
– Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
– Zij heeft ervoor gezorgd dat eventuele schade waar zij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid
gedekt is, door bijvoorbeeld aan gesloten te zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie en goede algemene voorwaarden.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige factuurbedrag door Coachee aan Be happy coaching per bank te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na start van het coachtraject.
5.2 Indien de factuur na 14 dagen niet is voldaan, volgt een herinneringsfactuur. De kosten van deze herinneringsfactuur, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan Coachee.
5.3 Indien de factuur na 60 dagen niet is voldaan, is Be happy coaching gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarders en/of advocaten) komen ten laste van Coachee.
5.4 Bij in gebreke blijven van betaling, is Be happy coaching gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Be happy coaching behoudt ten alle tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog veranderingen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Coachee.
6.2 Alle in vorige bepaling genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Be happy coaching noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en verspreidt, uitgezonderd inwonende partners en kinderen voor privégebruik ter bevordering van de gezondheid.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Een coachgesprek, traject, workshop of training is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor (acute) medische interventie.
7.2 Een coachgesprek, traject, workshop of training sluit geen enkel andere interventie of middel uit. Indien Coachee wil stoppen met medicijnen of interventie van een andere (medische) discipline dan is dat iets tussen Coachee en betreffende behandelaar van deze andere discipline.
7.3 Be happy coaching neemt geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
7.4 Be happy coaching doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines.
7.5 Be happy coaching stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan (behandelend) artsen en of specialisten.
7.6 Het advies van Be happy coaching is resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen is.
7.7 Be happy coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en of verzwegen gezondheidsaspect.
7.8 De aansprakelijkheid van Be happy coaching is begrensd tot alleen die schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de kant van Be happy coaching en beperkt tot de factuurwaarde van het coachtraject.
7.9 Be happy coaching is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
7.10 Coachee is ten alle tijde persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en voor wat hij of zij met de, tijdens het coachtraject, workshop of trainingen, gegeven adviezen of informatie doet.

8. Klachten en geschillen

8.1 Be happy coaching is volgens de wet WKKGZ ingeschreven bij een onafhankelijke geschillencommissie, te weten Adiona.
8.2 Klachten over de gegeven adviezen moeten, binnen 8 dagen en uiterlijk na 4 weken na ontstaan van de klacht, schriftelijk bij Be happy coaching worden ingediend door Coachee.
8.3 Be happy coaching zal binnen 2 weken een reactie geven.
8.4 Indien Be happy coaching en Coachee samen niet tot een overeenstemming komen kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend; eventuele consequenties worden door Be happy coaching snel afgehandeld.
8.5 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
8.6 Enkel het Nederlands recht is van toepassing.

9. Geheimhouding

Zowel Be happy coaching als Coachee zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Verhindering

10.1 Indien Coachee verhinderd is op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn voor coachgesprek, dient hij of zij Be happy coaching hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
10.2 Verplaatsen of annuleren van een coachgesprek kan tot 24 uur voor afgesproken tijdstip kosteloos worden gedaan. Indien Coachee de afspraak binnen 24 uur voor afgesproken tijdstip wil verplaatsen, annuleren of geen bericht geeft, is Be happy Coaching gerechtigd om het uurtarief, t.w.v. netto € 64.95 en/of gemaakte (reis)kosten voor de desbetreffende afspraak aan Coachee in rekening te brengen.
10.3 Een inschrijving voor een workshop of training is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Be happy coaching behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een geplande workshop of training te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld zal worden teruggestort.
10.4 Bij verhindering of annuleren tot 5 dagen voor een workshop of training wordt het betaalde inschrijfgeld teruggestort. Bij verhindering of annuleren 4 dagen of minder voor een workshop of training wordt het inschrijfgeld niet teruggestort. Het is geen probleem als iemand anders ter vervanging deelneemt.

11. Wijziging van de algemene voorwaarden

11.1 Be happy coaching bezit ten alle tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
11.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
11.3 Indien Coachee niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij of zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierbij geldt dat de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

12. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

12.1 Be happy coaching heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
12.2 Be happy coaching heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als dit in het belang is van de gezondheid van Coachee.
12.3 Be happy coaching heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als de situatie van Coachee de grenzen van haar deskundigheid of de beperkingen van haar ervaring overschrijdt.

Voor bovengenoemde drie bepalingen geldt dat indien nakoming onmogelijk wordt de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.